Privacy Statement

Gitaarschool Achterhoek
, gevestigd aan Dorpsstraat 2c 7136 LK Zieuwent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gitaarschool Achterhoek
Dorpsstraat 2c
7136 LK Zieuwent 
0645289150
info@andrewinkelhorst.nl
https://www.andrewinkelhorst.nl

André Winkelhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Gitaarschool Achterhoek. Hij/zij is te bereiken via info@andrewinkelhorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
 Gitaarschool Achterhoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- E-mailadres

Verdere gegevens: -Lesstof/Lestijd
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@andrewinkelhorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gitaarschool Achterhoek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te informeren over ons aanbod
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld geboortedatum i.v..m. de vrijstelling BTW muzieklessen < 21 jaar vastgesteld door de belastingdienst)

Geautomatiseerde besluitvorming
Gitaarschool Achterhoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  Gitaarschool Achterhoek) tussen zit. 

Gitaarschool Achterhoek gebruikt geen computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gitaarschool Achterhoek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia* > 3 jaar >  Looptijd van programma en/of voor een aanbieding
E-mail-Adres  > 3 jaar >  Looptijd van het programma  en/of voor een aanbieding
Verdere gegevens  > 1 jaar >  Looptijd van het jaarprogramma 
*Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (geboortedatum i.v.m. vrijstelling BTW muziekles < 21 jaar vastgesteld door de belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Gitaarschool Achterhoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Gitaarschool Achterhoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webklik/Jibr - Reserveringsformulier - https://www.webklik.nl/staticpages/page/terms
Google Analytics - Geanonimiseerde gebruikersstatistieken - https://policies.google.com/privacy?hl=nl (zie hieronder)

Google Analytics
Om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken gebruikt deze website Google Analytics. Het gebruik hiervan is geanonimiseerd. Daarvoor wordt het Analytics IP-adres gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Het amendement gegevensverwerking is geaccepteerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de analytics cookies. M.a.w. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. De gegevens van Google Analytics op gebruikersniveau mogen 14 maanden bewaard worden. (korter is niet mogelijk)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Google Analytics - Het gebruik hiervan is geanonimiseerd. Daarvoor wordt het Analytics IP-adres wordt gemaskeerd, is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. (zie hierboven)
You Tube - De video's zijn in de no-cookie-mode geëmbed in deze website
Gitaarschool Achterhoek gebruikt verder geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gitaarschool Achterhoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@andrewinkelhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Gitaarschool Achterhoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gitaarschool Achterhoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@andrewinkelhorst.nl